Трети принцип

 
  Начало

Първи принцип

Втори принцип

Трети принцип

Решаване на задачи

Задачи

Дидактическа визитка

Две тела могат да взаимодействат както при непосредствен контакт, така и от разстояние. F1  е силата, с която второто тяло действа на първото, а F2 е силата, с която първото тяло действа на второто.

Многобройните експерименти показват, че при взаимодействието на две тела винаги се пораждат две равни по големина сили, които имат противоположни посоки. Ако наречем едната сила действие, то другата наричаме противодействие. Тези сили се пораждат и изчезват едновременно. Те винаги имат един и същ произход, т.е. ако действието е еластична сила, то и противодействието е еластична сила; ако взаимодействат две наелектризирани тела, и действието, и противодействието са електрични сили.

 

Нютон формулира третия принцип на механиката така:

               Всяко действие има равно по големина и противоположно по посока противодействие.

силите на взаимодействие между две тела винаги са равни големина и противоположни по посока.

F1= -F2  

Двете сили не се уравновесяват, защото са приложени към различни тела.

 

 Според този принцип действието и противодействието са равни по големина във всеки момент независимо от това, дали взаимодействащите си частици се движат, или не. Това твърдение съответства на Нютоновата представа за мигновено разпространение на взаимодействията , която е известна в механиката  като принцип на далекодействието. Съгласно този принцип взаимодействието между телата се разпространява с безкрайно голяма скорост. Това означава, че ако се измени състоянието на движение на дадено тяло, мигновено трябва да настъпи макар и слабо изменение в състоянието  на взаимодействащите с него тела, колкото и далеч да са те. Тъй като съгласно теорията на относителността максималната скорост на разпространение на взаимодействието не може да бъде по-голяма от скоростта на светлината във вакуум, третият принцип на Нютон има ограничена валидност. Той е строго валиден само при взаимодействие между допиращи се тела или мейду неподвижни тела, които се намират на някакво разстояние. При скорости V<c третият принцип важи с голяма точност.